renovations-bg
טופ דקור שיפוצים
משפרים לכם את איכות החיים...

קבלני שיפוצים החל מ-900 ש"ח

קבלני שיפוצים 1 מחפשים קבלני שיפוצים? מצאתם!

• קבלני שיפוץ מומחים.

• עבודה מהירה ומקצועית.

• קבלני שיפוצים רציניים ואחראיים.

• קשר צמוד עם הלקוח.

• קבלני שיפוצים ברחבי הארץ.

קבלני שיפוצים על ידי חברה מקצועית- למה זה כדאי?
קבלני שיפוצים הם אדם או חברה אשר נשכרו על ידי ארגון או אדם מסוים לתיקון או חידוש של בניין, בית, כביש, התקנה או עבודה מיוחדת, כגון עבודה בבתי זיקוק ועוד. עבודות השיפוץ יכולות להוות את העבודה כולה או להיות חלק ממנה. סוג העבודה ייקבע בחלוקה על פי מומחיות בעלי המקצוע המעורבים, מיקום הנכס, לוח הזמנים וגורמים נוספים. משך הזמן הנדרש לביצוע השיפוצים יקבל התייחסות בחוזה שייחתם מול קבלן השיפוצים, יזם השיפוצים והלקוח המקבל את השירות. זאת כאמור בהתאם למסמכי החוזה, אשר בדרך כלל יכללו מגוון מושגים, חלקם כלליים וחלקם מיוחדים. יפורטו התוכניות והמפרטים של הפרויקט האדריכלי שהוכן על ידי מעצב, אשר יכול להיות אדריכל, מהנדס אזרחי, מעצב תעשייתי או מומחה אחר. בהסכם השיפוצים יידונו נושא אספקת החומרים לצורך ביצוע השיפוץ, ציוד (כלי רכב וכלים) וכלי עבודה הדרושים לביצוע הפרויקט;  למרות שקבל את התיק יכול לספק, למשל, המשאב האנושי בלבד.  כדי לעשות זאת, קבלני שיפוצים בדרך כלל מסתמכים על אנשים או ארגונים לצורך ניהול סוגים מסוימים של מקומות עבודה מיומנים אחרים;  אלו נקראים קבלני משנה וקבלנים כלליים שהינם קבלני שיפוצים המבצעים עבודות מיקור חוץ. ההבדל בין קבלני שיפוצים וקבלני משנה לא טמון בהכרח ביכולת או בניסיון שלהם, אלא מתייחס לסוג של מערכת יחסים המובילה ללקוח. כלומר, אם הקבלן היה מעורב באופן ישיר על ידי אותו גורם לבצע את העבודה, או שהוא נשכר על ידי מתווך. נהוג להעביר חלק מהעבודות לקבלנות משנה מיוחדת- לגופים או לאנשים מטעם החברה המבצעת את הפרויקט, או לגוף אחר בחברת השיפוצים. על השתתפות גופים אלו יסוכם בחוזה קבלנות משנה לביצוע העבודה. המטרה בקבלני שיפוצים בקבלנות משנה היא חלוקת העבודה לגופים אשר מנוסים בביצוע עבודות אלו לצורך ייעול עבודת השיפוץ.

קבלני שיפוציםקבלני שיפוצים – היתרונות שלנו….
כיצד תתנהל העבודה מול הקבלן? תחילה, הלקוח ידרוש הסכם לפיו הקבלן או האדריכל המנהל את עבודת השיפוצים יזמין קבלן או קבלני שיפוצים להשתתף בתהליך הבנייה בתהליך תחרותי, בו  קבלני שיפוצים שונים מוזמנים להשתתף לפי תקציב שיוצע להם, יצוינו המחירים עבור סוג העבודה ויצוין משך הזמן הנדרש לביצוע כל עבודה, ניטור קריטריונים, איכות, תשלום, ותנאים אחרים. מרגע שהקבלן קיבל את ההצעות השונות, הקבלנים שנבחרו לתפקיד יישבו עמו בחוזה את הנקודות שהוזכרו לעיל, בתוספת נקודות נוספות שתעזורנה להם להגדיר את תנאי העסקה, תוך פירוט ספציפי ככל שמתאפשר. כאשר קבלני שיפוצים מסוג קבלני משנה מתחילים בעבודתם, כל אחד מקבלני השיפוצים יעבוד בהתאם לתכניות שלו בלוח הזמנים שנקבעו לביצוע העבודה. קבלני שיפוצים הם האחראים לעמידה בהוראות החוזה האישי ועובדים עליהם בו זמנית עם גופים נוספים מטעם קבלני הפרויקט. אחת לתקופה מסוימת ובדרך כלל באופן שבועי, קבלן השיפוצים או האדריכל יציגו דו"ח של העבודה שנעשתה עד כה על מנת לבקש תשלום בעבור מה שמכונה התקדמות עבודה. במהלך ביצוע העבודה, קבלן השיפוצים או האדריכל יחד עם היזם או הלקוח, יישלחו למקום השיפוצים את מפקח האתר במטרה לבדוק את הכמות ואיכות העבודה שבוצעה. מפקח האתר ייתן הערכה כללית לפרויקט האדריכלי, תוך שימוש בקטלוג של מושגים, ותמיכה בדיווחים על השלמת הפרויקט. כדי שתושלם העבודה שהוקצתה לקבלני שיפוצים שונים, אלו יספקו דו"ח סופיים שיפרטו אם הם עומדים בדרישות המפרטים. מנהל העבודה, בין את מדובר בקבלן השיפוצים, האדריכל, אמרגן, כל או מומחה שהוא בניהול פרויקטים, יקבל את הדיווח בנוגע לתכניות שכבר שהושלמו, וימשיך לתכנן את המשך תקציב הבנייה.

קבלני שיפוצים מקצועיים בלבד.
להזמנת קבלני שיפוצים ולמידע נוסף צרו קשר טלפוני כבר עכשיו: 

072-3361004